- ASPO - http://www.sociale-psychologie.nl -

Statuten

STATUTEN VAN DE VERENIGING ASSOCIATIE VAN SOCIAAL PSYCHOLOGISCHE ONDERZOEKERS (ASPO)

Naam en Zetel

Artikel 1. De Vereniging draagt de naam "Associatie van Sociaal-Psychologische Onderzoekers" en is te Utrecht gevestigd.

Doel

Artikel 2. De Vereniging stelt zich ten doel empirisch onderzoek met relevantie voor theorievorming op het gebied van de sociale psychologie te stimuleren en te coördineren, één en ander in de ruimste zin des woords, waaronder het verzamelen en verbreiden van kennis op het gebied van de sociale psychologie, het geven van richting aan haar ontwikkeling, en de coördinatie van werkzaamheden tussen alle lichamen en personen, die dit doel nastreven of bereid zijn daartoe mee te werken.

Middelen ter bereiking van het doel

Artikel 3. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. lopend sociaal-psychologisch onderzoek te inventariseren

b. samenvattingen van onderzoek te doen vervaardigen en uit te wisselen

c. symposia over de onderwerpen van algemene strekking te houden

d. werkgemeenschappen over meer specifieke onderwerpen te initiëren

e. internationaal contact op sociaal-psychologisch gebied te onderhouden

f. het onderhouden van contacten en het bemiddelen bij subsidiërende instanties

g. gebruik te maken van alle andere voor het doel bevorderlijke wettige middelen

Leden

Artikel 4. a. De Vereniging bestaat uit natuurlijke leden.

b. Als leden der Vereniging kunnen zich aanmelden personen die aan Universiteit of Hogeschool afstudeerden, die zelfstandig sociaal-psychologisch onderzoek doen. Zij hebben stemrecht en kunnen bestuursfuncties vervullen.

c. Als aspirant-leden kunnen zich aanmelden studenten in de sociale psychologie, die onderzoek doen en die worden voorgedragen door een lid, en anderen die belangstelling hebben voor de activiteiten van de Vereniging. Zij hebben toegang tot alle wetenschappelijke bijeenkomsten, maar hebben geen stemrecht en kunnen geen bestuursfuncties vervullen.

d. De leden zijn verplicht tot betaling ener contributie, zoals vermeld in artikel 12.

Beroep

Artikel 5. Indien iemand door het bestuur niet als lid wordt toegelaten, heeft hij binnen één maand de mogelijkheid van beroep op de algemene vergadering, welke beslist bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Einde lidmaatschap

Artikel 6. Het lidmaatschap eindigt, in overeenstemming met artikel 35 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, door:

a. overlijden van natuurlijke personen

b. schriftelijke opzegging vaan het bestuur voor één oktober van het lopende verenigingsjaar

c. opzegging namens de Vereniging

d. ontzetting.

Subgroepen

Artikel 7. Het bestuur kan voorstellen doen tot oprichting van subgroepen ter bevordering van empirisch onderzoek met relevantie voor theorievorming op het gebied van de sociale psychologie.

Toegang tot vergaderingen

Artikel 8. Tot de wetenschappelijke bijeenkomsten nodigt het bestuur leden en aspirant-leden uit. Tot de algemene vergaderingen hebben alleen leden toegang.

Verenigingsjaar

Artikel 9. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Bestuur

Artikel 10. a. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waaronder begrepen die, bedoeld in het tweede lid van artikel 44 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

b. De leden van het bestuur worden gekozen uit de leden door de algemene vergadering.

c. Het bestuur bestaat uit minstens vijf en hoogstens negen leden.

d. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en, indien nodig, uit een vice-voorzitter, een tweede secretaris en een tweede penningmeester. De voorzitter wordt gekozen door de algemene vergadering. De overige bestuursfuncties worden verdeeld door het bestuur.

e. Bestuursleden kunnen door de algemene ledenvergadering worden ontslagen.

Dagelijks bestuur

Artikel 11. a. Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester; het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding der Vereniging en de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

b. De Vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.

Geldmiddelen

Artikel 12. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Contributies der leden, welke jaarlijks op de algemene vergadering worden vastgesteld en voor één maart verschuldigd zijn.

b. Giften, donaties, legaten.

c. Ter beschikking gestelde subsidies.

d. Andere inkomsten.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 13. a. De algemene ledenvergaderingen, waarvan er jaarlijks minstens één wordt gehouden, worden door het bestuur bijeengeroepen middels schriftelijke, de agenda bevattende convocaten, te verzenden uiterlijk veertien dagen vóór de datum der vergadering.

b. Een algemene vergadering moet voorts worden gehouden binnen vier weken, nadat tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden daartoe een gemotiveerd verzoek tot het bestuur hebben gericht; blijft het bestuur in gebreke binnen die termijn de vergadering te doen houden, dan hebben de verzoekers zelf het recht om de vergadering uit te schrijven op de wijze en tegen de termijn als voor het bestuur is aangegeven.

Wijze van vergaderen

Artikel 14. De wijze waarop de algemene vergaderingen worden gehouden en de wijze van uitoefening van het stemrecht worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Raad van commissarissen

Artikel 15. De algemene vergadering benoemt een raad van commissarissen, welke toezicht op het bestuur houdt, en bepaalt tevens het aantal leden van de raad; deze leden van de raad van commissarissen behoeven geen lid van de vereniging te zijn.

Statutenwijziging, ontbinding

Artikel 16. De statuten kunnen worden gewijzigd, en de vereniging kan worden ontbonden bij een besluit van een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering, waarin minstens de helft van de leden aan de stemming heeft deelgenomen, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Is het aantal stemmen niet uitgebracht dan beslist in een daartoe bijeengeroepen volgende vergadering, welke binnen zes weken na de eerste moet worden gehouden, een meerderheid van twee/derde van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen.

Liquidatie

Artikel 17. Bij ontbinding der Vereniging wordt het bestuur met de liquidatie belast. De besteding van het overschot van eigendommen wordt in overeenstemming met het doel der Vereniging door de algemene vergadering vastgesteld.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 18. Al hetgeen verder regeling behoeft, wordt omschreven in een huishoudelijk reglement, door de Algemene Vergadering vast te stellen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepaling bevatten die in strijd is met de statuten van de Vereniging.

Slotbepaling

Artikel 19. In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement der Vereniging niet voorzien beslist het bestuur. Het verantwoordt zich hiervoor op de eerstvolgende algemene vergadering.

3 mei 1977